Tilläggsmoduler

Tilläggsmoduler

Det finns två typer av tilläggsmoduler.

Den första gruppen är moduler sådana som är klara att använda direkt efter installationen och den andra gruppen innehåller moduler som kräver en del anpassning till de lokala förhållandena.

FÄRDIGA MODULER

Connection manager

Connection manager är modulen som används för automatisk generering av fysiska förbindningar baserat på ett logiskt kretsschema. Modulen kan också användas för att numrera eller namnge förbindningar enligt flera branschstandarder.

Cable manager

Med denna modul kan masseditering av kablar och enkelledare göras. En speciell funktion används för att välja fysiskt material till märkning av kablar och kabelparter. Ytterligare funktioner finns för att redigera anslutningar som skall anslutas till skyddsjord, isoleras eller liknade och som skall presenteras i förbindningsrapporter men inte ansluts i ritningsmaterialet.

Component request

Denna modul lämpar sig bland annat för organisationer där man har en central funktion för att skapa symboler och komponenter till E3. Konstruktören skapar då en begäran till vilken lämpligt underlag kan länkas i form av filer eller WEB-sidor.

En annan funktion som även fungerar utan ovanstående hantering är verifiering av komponenter och symbolers uppfyllelse gentemot uppställda krav. Kravställningarna kan handla om att viss informations skall finnas att grafik är skapat med rätt färg eller linjetyp samt placerat på rätt lager.

MODULER FÖR VIDARE IMPLEMENTATION

PDM connector

Med denna modul knyter man samman E3 och Solution builder i en tvåvägskommunikation med ett traditionellt PDM-system. I dag finns en färdig connector för ARAS.

Såväl projekt som dokument kan fullständigt revisionshanteras, även variantberoende dokument. Connectorn är också förberedd för revisionshantering av parter.

Project configurator

Projektkonfiguratorn utnyttjar E3s optioner och varianter på ett mycket kraftfullt sätt för att generera fram fullständig dokumentation, inklusive rapporter, från maximerat basprojekt som innehåller alla varianter. Till modulen kan även en extern konfigurator knytas så att användaren som skall generera dokumentationen inte behöver ha någon kännedom om E3 eller schemakonstruktion.

KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.